Рівненської міської ради

Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №8

     ЗДО № 8 пропонує своїм вихованцям здобути дошкільну освіту за програмою розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» (нова редакція). Стратегічною метою нашого закладу є формування в дитини уявлення про своє фізичне, духовне та соціальне Я, позитивного ставлення до себе; розвиток її емоційної сфери, потреб і мотивів, довільної поведінки; формування оптимістичного світобачення, елементарної картини реального світу, дитячого світогляду, первинної системи ціннісних орієнтацій, елементарних форм самосвідомості; виховання творчих здібностей; розвиток зачатків совісті як внутрішнього етичного регулятора дій та поведінки.

 

Пріоритетний напрямок роботи ЗДО №8 художньо-естетичний розвиток дошкільнят

   Сприйняття і розуміння прекрасного починається в дитинстві, тому, що дошкільний вік це сензитивний період розвитку сприймання та уяви. Сучасна дошкільна освіта визначає за мету художньо-естетичного виховання дітей активізацію творчості малят, розвиток їх природних нахилів та здібностей. Реалізація завдань художньо-естетичного розвитку в нашому закладі здійснюється на засадах народної педагогіки, літературно-художньої спадщини В.Сухомлинського, шляхом впровадження нетрадиційних технік малювання, застосування інноваційних технологій та ознайомлення з кращими зразками мистецьких надбань українського народу.

   Педагоги дитячого садка застосовують комплексний підхід до розв'язання проблеми естетичного виховання, розвитку творчих здібностей дошкільників, особлива увага звертається на використання української народної творчості.

   Важливим завданням педагогів є розкриття на яскравих прикладах із життя народу його окремих представників, із фольклорних, мистецьких і літературних творів самобутнього світосприймання українців, їхнього глибокого і оригінального розуміння естетичного, прагнення і уміння жити за законами краси. Виховання дітей на традиціях народної естетики сприяє тому, що вони починають виявляти інтерес до народного мистецтва, рідної культури і збагачувати матеріальні та духовні цінності.

   З метою всебічного розвитку дітей активно залучаємо їх як до традиційних видів трудової, мистецької діяльності, так і до нових, що виникають через потреби нашої доби. Участь дітей у трудових, мистецьких, фольклорних, етнографічних заходах сприяє формуванню у них творчого ставлення до дійсності, вихованню народної кмітливості та ініціативності, підприємливості та винахідливості.

 

Національно - патріотичне виховання

    Патріотичне виховання передбачає передусім формування почуття гордості за матеріальні й духовні  досягнення свого народу, любові до Батьківщини, прагнення зберегти загальнолюдські й національні морально-духовні цінності, характерні особливості Батьківщини, захистити культурні та матеріальні надбання свого народу, громади.

    Національно-патріотичне виховання в закладі дошкільної освіти передбачає надання дітям знань про власну сім’ю, традиції та історію свого роду, давній і сучасний побут, історію й сьогодення народу; виховання любові до сім’ї, рідного дому, дитячого садка, міста або села, рідного краю, пошани та бережного ставлення до культурної спадщини свого народу, поваги до державних символів, толерантного ставлення до однолітків, батьків, сусідів, інших людей, представників інших народів, культур і традицій, національної гордості за внесок нашого народу в матеріальну та духовну культуру України і людства загалом.

 

Екологічне виховання

   В останні десятиліття весь світ і Україна, зокрема, перебувають у стані важкої екологічної кризи, спричиненої масштабними й систематичними негативними змінами навколишнього природного середовища, пов’язаними з практичною діяльністю людей. На сьогодні ситуація вимагає розумного входження людини до світу природи і, наскільки це можливо, усунення заподіяної їй шкоди.

   Проблема формування екологоприродничої компетентності, починаючи з дошкільного дитинства, є актуальною для сучасної системи освіти, оскільки отримані на цьому віковому етапі знання, уявлення, сформоване ставлення до природи й моделі поведінки виступають базисом подальшого розвитку особистості. Тож починаючи з раннього дитинства, варто закладати міцний фундамент дитячої любові до навколишнього середовища, розвивати естетичне відчуття світу природи, формувати навички культурної природодоцільної поведінки у довкіллі. Родинне та суспільне виховання буде вважатися ефективним тоді, коли екологічний розвиток дошкільника характеризуватиметься його здатністю: реагувати на красу природи, бережно ставитися до неї, диференціювати флору і фауну різних регіонів, характеризувати основні ознаки і компоненти природи, розрізняти її стан, поводитися екологічно доцільно, відчувати свою відповідальність за неї, бажати та мати дієву готовність її поліпшити.

 

Інтелектуальний розвиток

   У дошкільному віці дитина засвоює основи знань про навколишній світ, взаємини людей, про зовнішні якості, внутрішні, суттєві зв'язки предметів. Старші дошкільники виявляють здатність до первинних форм умовисновків і узагальнень. У них формуються такі важливі якості, як активність мислення, допитливість та ін.

   Важливими напрямами інтелектуального розвитку дошкільників, крім розвитку ерудиції, формування світогляду, оволодіння системою наукових і прикладних знань, досвіду пізнавальної діяльності, здатності до прийняття нетрадиційних рішень, що загалом характеризують інтелект людини, є формування емоційно-ціннісного ставлення до навколишнього світу, до себе, а також розвиток пізнавальних інтересів, потреби у самоосвіті. Основи цих важливих складових особистісного й інтелектуального розвитку закладаються у дошкільному віці.

   Сьогодення ставить перед нами завдання виховання діяльної особистості, здатної розмірковувати. Для цього маємо розвивати в дошкільнят мисленнєві операції (аналізу, синтезу, узагальнення, систематизації), інтелектуальні вміння: встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, виокремлювати головне і другорядне, генерувати гіпотези, робити висновки.

 

Фізкультурно-оздоровча діяльність

Впровадження здоров'язберігаючих технологій в закладі

     Дошкільний вік – важливий період, коли формується  людська особистість та закладаються надійні основи фізичного здоров’я.

      Ефективність фізкультурно – оздоровчої роботи у дитячому садку залежить від рівня професійної компетентності педагогів та створених умов для виховання й розвитку кожного вихованця.

      Педагоги нашого закладу почали активний пошук шляхів створення та організації оздоровчо-виховної роботи. Головною умовою є раціональний розпорядок дня. Оптимальний режим дня передбачає раціональну рухову активність (фізичні вправи, рухливі ігри, різноманітні рухи), що сприяє нормальному функціонуванню нервової, серцево – судинної та інших систем дитячого організму.

Детальніше...

Презентація закладу

 

Щорічний звіт керівника Закладу дошкільної освіти (ясел-садка) №8 Рівненської міської ради знаходиться у вкладці "Установчі документи".

 

Узагальнені інформаційні матеріали з питань цивільного захисту населення. 

Пам'ятки населенню щодо дій у надзвичайних ситуаціях - завантажити 

 

Створений МОН України ресурс
«Вчимося і навчаємося на карантині»

 

Анонс заходів на травень:


1
травня

  День праці


травня

  Колективний перегляд занять, педагогічна рада

 8
травня

  День пам’яті і   примирення         
(09 травня)

 12
травня

  День матері 
 15
травня
  Міжнародний день   сім’ї
 18
травня
  День вишиванки